MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“oznamuje změny ve 2. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 2. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.1 DOPRAVA. Změna se týká navýšení alokace.

MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“oznamuje změny ve 2. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 2. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.1 DOPRAVA. Změna se týká: Rozšíření bodové škály ve věcném hodnocení u kritérií VH_BD_006 a Způsob hodnocení projektů - stanovení náhradních projektů.

Název výzvy: 1.1 Doprava

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Společně 2014+“ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programus názvem "Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.1 Doprava" VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53. "Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD“

Datum a čas vyhlášení výzvy: 21.12.2017 ve 14 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře žádosti: 21.12.2017 ve 14 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí: 2.10.2018 ve 14 hodin

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč

Příklady podporovaných aktivit

Bezpečnost dopravy- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Cyklodoprava- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s označením C8a, C9a,b nebo C10 a, b- rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,- úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Oprávnění žadatelé

Aktivita Bezpečnost dopravy - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s,o, a obchodní společnosti).

Aktivita Cyklodoprava - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Cílové skupiny

Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.

 

Další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY

Obecná a specifická pravidla k této výzvě naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na https://mseu.mssf.cz


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Log in

create an account