POZOR! Změna č. 3 - Navýšení alokace výzvy na 2 799 021,96 Kč

POZOR! Změna č. 2 - Prodloužení této výzvy do 15. 12. 2021 14:00 hodin!

POZOR! Změna č. 1 - Prodloužení této výzvy do 16. 11. 2021 14:00 hodin!

MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.1 DOPRAVA".

Název výzvy: 1.1 Doprava

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Společně 2014+“ vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programus názvem "Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.1 Doprava" VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53. "Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD“

Datum a čas vyhlášení výzvy:       26. 7. 2021 ve 14 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře žádosti:    26. 7. 2021 ve 14 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí:    15. 12. 2021 ve 14 hodin

Alokace výzvy: 2 799 021,96

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      200 000,- Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  2 759 139,89 Kč

Příklady podporovaných aktivit:

Určení dotace:
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Územní realizace:

Aktivita Bezpečnost dopravy

Celé území MAS Podlipansko definované v SCLLD. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby komunikace pro pěší nebo za hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranici území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)

Cílové skupiny:

Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.

 

Další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY.

Obecná a specifická pravidla k této výzvě naleznete na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/clld

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na https://mseu.mssf.cz


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Log in

create an account