Upozorňujeme na změny v 8. výzvě MAS Podlipansko - OPZ_Sociální práce III. Změny se týkají navýšení alokace z 1 340 826,75 Kč na 2 119 451,75 Kč.

Upozorňujeme na změny v 8. výzvě MAS Podlipansko - OPZ_Sociální práce III. Změny se týkají ukončení výzvy (posunuto z 30.11.2019 na 31.12.2019) a navýšení alokace z 913 024,75 Kč na 1 340 826,75 Kč.

Název výzvy: 8. výzva MAS Podlipansko - OPZ_Sociální práce III
MAS Podlipansko vyhlašuje výzvu s názvem SOCIÁLNÍ PRÁCE III v rámci OP Z se zaměřením na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
Žádost se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+ pod odkazem https://mseu.mssf.cz

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Kontaktní osoba pro tuto výzvu: Mgr. David Kyncl, email: OPZ.PODLIPANSKO@GMAIL.COM  tel.774 324 352

Zahájení a ukončení příjmu žádostí
-    Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci je          30. 9. 2019
-    Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci je         31. 12. 2019

Celková alokace pro výzvu je stanovena ve výši: 913 024,75 Kč Kč
-  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je   400 000,- Kč
-  Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 2 119 451,75 Kč

Příklady podporovaných aktivit:

Výzva MAS je vyhlašována v návaznosti na schválenou strategii CLLD / programový rámec OPZ. Výčet podporovaných aktivit ve výzvě MAS vychází ze zjištěných potřeb osob, které žijí na území MAS. Cílem výzvy je zapojení lokálních aktérů do řešení problémů sociálního začleňování a podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků prevence sociálního vyloučení.

Výzva MAS podporuje projekty zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami, s přímým dopadem na
tyto skupiny obyvatel, a to v následujících oblastech:
•    Sociální práce v komunitě a komunitní centra - komunitní sociální práce, vznik a provozování komunitních center s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování ohrožených osob.
•    Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - poskytování preventivních programů na podporu pečujících osob a osob s chronickým duševním onemocněním, činnosti přispívající v boji  s diskriminací, pomoc osobám ohroženým závislostmi či ekonomickou nestabilitou, aktivity zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách, ad.

Bližší specifikace podporovaných aktivit uvedena v příloze č. 2 Popis podporovaných aktivit.

Oprávnění žadatelé
Místní akční skupina (MAS), Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Sociální partneři, Školy a školská zařízení.

Cílové skupiny
Podporovanou cílovou skupinou jsou zejména osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např. osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené závislostmi, předlužeností či vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby bez přístřeší a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby atd.
Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další pracovníci v přímé práci s klienty pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.
Bližší specifikace cílové skupiny uvedena v příloze č. 5 Podporované cílové skupiny.


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

březen 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account