Název výzvy: Prorodinná opatření

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifického cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Datum vyhlášení výzvy: 13.4.2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 24.5.2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 29.6.2017

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 200 000 Kč

Příklady podporovaných aktivit

  • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
  • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  • Příměstské tábory
  • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
  • Vzdělávání pečujících osob
  • Dětské skupiny

• Dětské skupiny pro veřejnost
• Podnikové dětské skupiny

Podporované aktivity jsou rozděleny do několika oblastí, při realizaci projektů lze tyto aktivity mezi sebou vzájemně kombinovat.

Oprávnění žadatelé
Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Profesní a podnikatelská sdružení, Sociální partneři, Školy a školská zařízení

Cílové skupiny
Ve výzvě MAS jsou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

  • Osoby pečující o osobu mladší 15 let
  • Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce

Zápis z jednání Výběrové komise a hodnocení projektů naleznete v záložce "Dokumenty"

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

září 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Log in

create an account