POZOR prodloužen termín příjmů žádostí do 7. výzvy do 13. září 2019 !!!

MAS Podlipansko vyhlašuje výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost se zaměřením na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů na podporu ZAMĚSTNANOSTI.

Název výzvy:           7. výzva MAS Podlipansko OPZ_ Sociální podnikání Neinvestiční (I.)
Číslo výzvy MAS:     920/03_16_047/CLLD_15_01_099

Žádost se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+ pod odkazem https://mseu.mssf.cz
POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Zahájení a ukončení příjmu žádostí
Datum vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí o dotaci:       24.4.2019,  9:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci:                                13.9.2019, 12:00 hodin

Celková alokace pro výzvu je stanovena ve výši 3.600.000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je       500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je   3.600.000 Kč

Podporované aktivity

Podporovány budou aktivity zaměřené na zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Dále budou podporovány projekty zaměřující se na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik. Budou podporovány aktivity: vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování sociálního podniku v souladu s principy sociálního podnikání, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu, marketing sociálního podniku a provozování sociálního podniku = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi.

Aktivity budou realizovány v území MAS Podlipansko.

Podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 6 výzvy.

Oprávnění žadatelé

  • Nestátní neziskové organizace;
  • Obchodní korporace;
  • OSVČ

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů viz. výzva.

Cílové skupiny

U integračních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:
1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)
2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity: podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě:
a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu invalidní v I. až III. stupni 2/6
b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně znevýhodněné)
3. Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity: osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, do 10 let od ukončení výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: výpis z rejstříku trestů)
4. Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity: osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
5. Osoby pečující o jiné závislé osoby – pro účely této aktivity: osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení Úřadu práce ČR prokazující dobu poskytování péče).
6. Osoby pečující o malé děti – pro účely této aktivity: osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let věku; uplynutím věku dítěte v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut cílové skupiny projektu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: rodný list dítěte nebo rozhodnutí soudu o svěření dítěte do náhradní rodinné péče)
7. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky – pro účely této aktivity: osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí podle zákona o hmotné nouzi (způsob doložení při realizaci projektu: potvrzení Úřadu práce ČR, že v rozhodném období byl osobě nebo společně posuzované osobě poskytován příspěvek na živobytí podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

březen 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account