Název výzvy: Občanská vybavenost na venkově – 7. výzva PRV

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“.

Název opatření (fiche): 3.11 Občanská vybavenost na venkově (článek 20 Pravidel)

Datum vyhlášení výzvy: 10.3.2023
Datum zahájení příjmu žádostí: 10.3.2023
Datum ukončení příjmu žádostí: 18.4.2023
Termín registrace na RO SZIF: 14.7.2023

Dotace je poskytována v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Operace 19.2.1.

Podporované oblasti:

  1. b) Mateřské a základní školy

Podporovány jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (tzn. písemná objednávka nebo uzavření smlouvy s dodavatelem až po podání ŽoD na MAS).

Způsobilé výdaje:
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
4) nákup nemovitosti

Podrobný výčet způsobilých výdajů a podmínek dotace dle jednotlivých oblastí podpory naleznete v Pravidlech pro poskytování dotace.

Oprávnění žadatelé

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Alokace: 1 694 510 Kč

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:
Min.:    100 000 Kč
Max.: 1 000 000 Kč

Výše dotace:
80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

POZOR na důležité podmínky dotace:

!!! Žádost o dotaci se zpracovává v Portálu farmáře, kde musí mít žadatel zřízen vlastní účet: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod, kde je ke stažení také Informace pro žadatele a Žádost o přístup do portálu eAGRI a do portálu farmáře SZIF . Po přidělení přístupových údajů si zkontrolujte, zda Vám byly přiděleny správně – tj. v případě PO na daný subjekt nikoli na Vaše jméno.

!!! Povinnost žadatele (s výjimkou fyzických (FO) nebo právnických osob (PO) veřejného práva nebo PO registrovaných mimo režim veřejných rejstříků) být zapsán v EVIDENCI ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH. Žadatel musí být uveden v Evidenci nejpozději na výzvu dle administrativní kontroly SZIF. Rejstřík je neveřejný. Více viz https://issm.justice.cz/. Proces může trvat cca 2 - 3 měsíce. Pokud nejste v Evidenci zapsáni, urychleně podejte návrh na zápis.

!!! Pokud se jedná o stavební úpravy vyžadující řízení stavebního úřadu, musí být odpovídající správní akt platný ke dni podání žádosti o dotaci na MAS a pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) k datu registrace na SZIF. Povinnost řízení stavebního úřadu je nutné písemně zkonzultovat se stavebním úřadem.

!!!   Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje (strategických rozvojových dokumentů) obcí a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. projekty@podlipansko.cz, 721 170 388

Další důležité informace o výzvě a příslušné dokumenty naleznete v záložce DOKUMENTY.

Seminář pro žadatele proběhne ve středu 22. 3. 2023 od 15:00 do cca 17:00 online. Prosím, zaregistrujte se do 21. 3. 2023 zde: https://forms.gle/mSgfZf2nQ1z3oTZN9.

Pozvánka zde.

 

Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

září 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Log in

create an account