Název výzvy: Občanská vybavenost na venkově

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Program rozvoje venkova  rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 "Společně 2014+".

Název opatření (fiche): 3.11 Občanská vybavenost na venkově (článek 20 Pravidel)

Datum vyhlášení výzvy: 8.4.2021
Datum zahájení příjmu žádostí: 8.4.2021
Datum ukončení příjmu žádostí: 14.5.2021
Termín registrace na RO SZIF: 20.8.2021

Dotace je poskytována v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Operace 19.2.1.

Podporované oblasti:
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Podporovány jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (tzn. písemná objednávka nebo uzavření smlouvy s dodavatelem až po podání ŽoD na MAS).

Příklady podporovaných aktivit:

o    rekonstrukce/rozšíření budovy
o    venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
o    pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
o    mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost
o    mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny;
o   doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy, atd. dle oblasti podpory) - tvoří maximálně 30 % projektu
o    nákup nemovitosti - tvoří maximálně 10 % projektu

Podrobný výčet způsobilých výdajů  a podmínek dotace dle jednotlivých oblastí podpory naleznete v Pravidlech pro poskytování dotace.

Oprávnění žadatelé - dle oblasti podpory:

b) - Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

c) - Obec nebo svazek obcí.

f) - Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Alokace: 4 550 646 Kč

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:
Min.:     100 000 Kč
Max.: 1 000 000 Kč

Výše dotace:
80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

POZOR na důležité podmínky dotace:
!!! Žádost o dotaci se zpracovává v Portálu farmáře, kde musí mít žadatel zřízen vlastní účet: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod, kde je ke stažení také Informace pro žadatele a Žádost o přístup do portálu eAGRI a do portálu farmáře SZIF . Po přidělení přístupových údajů si zkontrolujte, zda Vám byly přiděleny správně – tj. v případě PO na daný subjekt nikoli na Vaše jméno.

!!! Povinnost žadatele (s výjimkou fyzických (FO) nebo právnických osob (PO) veřejného práva nebo PO registrovaných mimo režim veřejných rejstříků) být zapsán v EVIDENCI ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH. Žadatel musí být uveden v Evidenci nejpozději na výzvu dle administrativní kontroly SZIF. Rejstřík je neveřejný. Více viz https://issm.justice.cz/. Proces může trvat cca 2 - 3 měsíce. Pokud nejste v Evidenci zapsáni, urychleně podejte návrh na zápis.

!!! Pokud se jedná o stavební úpravy vyžadující řízení stavebního úřadu, musí být odpovídající správní akt platný ke dni podání žádosti o dotaci na MAS a pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) k datu registrace na SZIF. Povinnost řízení stavebního úřadu je nutné písemně zkonzultovat se stavebním úřadem.

!!!   Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

!!!   V případě projektů týkajících se ZŠ/MŠ musí být investiční záměr v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. projekty@podlipansko.cz, 721 170 388

Další důležité informace o výzvě a příslušné dokumenty naleznete v záložce DOKUMENTY.

Seminář pro žadatele proběhne v pondělí 19.4.2021 od 15:00 do 17:00 online. Prosím zaregistrujte se do neděle 18.4.2021 zde: https://forms.gle/mSgfZf2nQ1z3oTZN9 Přiložená pozvánka zde.


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2021
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Log in

create an account