Název výzvy: Občanská vybavenost na venkově – 6. výzva PRV

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“.

Název opatření (fiche): 3.11 Občanská vybavenost na venkově (článek 20 Pravidel)

Datum vyhlášení výzvy:                 23.3.2022
Datum zahájení příjmu žádostí:     23.3.2022
Datum ukončení příjmu žádostí:   27.4.2022
Termín registrace na RO SZIF:      22.8.2022

Dotace je poskytována v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Operace 19.2.1.

Podporované oblasti:

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Podporovány jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (tzn. písemná objednávka nebo uzavření smlouvy s dodavatelem až po podání ŽoD na MAS).

Způsobilé výdaje:

Oblast podpory c) Hasičské zbrojnice

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

4) nákup nemovitosti

Oblast podpory f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven

2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven

4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení

5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení84) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

6) nákup nemovitosti

Podrobný výčet způsobilých výdajů a podmínek dotace dle jednotlivých oblastí podpory naleznete v Pravidlech pro poskytování dotace.

Oprávnění žadatelé - dle oblasti podpory:

c) - Obec nebo svazek obcí.

f) - Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Alokace: 6 047 684 Kč

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:
Min.:    100 000 Kč
Max.: 1 000 000 Kč

Výše dotace:
80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

POZOR na důležité podmínky dotace:

!!! Žádost o dotaci se zpracovává v Portálu farmáře, kde musí mít žadatel zřízen vlastní účet: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod, kde je ke stažení také Informace pro žadatele a Žádost o přístup do portálu eAGRI a do portálu farmáře SZIF . Po přidělení přístupových údajů si zkontrolujte, zda Vám byly přiděleny správně – tj. v případě PO na daný subjekt nikoli na Vaše jméno.

!!! Pokud se jedná o stavební úpravy vyžadující řízení stavebního úřadu, musí být odpovídající správní akt platný ke dni podání žádosti o dotaci na MAS a pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) k datu registrace na SZIF. Povinnost řízení stavebního úřadu je nutné písemně zkonzultovat se stavebním úřadem.

!!!   Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje (strategických rozvojových dokumentů) obcí a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. projekty@podlipansko.cz, 721 170 388

Další důležité informace o výzvě a příslušné dokumenty naleznete v záložce DOKUMENTY.

Seminář pro žadatele proběhne ve středu 6. 4. 2022 od 15:00 do cca 17:00 online. Prosím, zaregistrujte se do 5. 4. 2022 zde: https://forms.gle/mSgfZf2nQ1z3oTZN9.

Pozvánka zde.


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Log in

create an account