2.1 Sociální práce

Popis a cíle opatření

Dobré podmínky na trhu práce

Rozvoj sociálních služeb

Typy projektů:

Sociální služby (v režimu zákona 108/2006 Sb.): Poskytování vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., s cílem soc. začleňování a prevence soc. vyloučení (odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační sl. pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, soc. terapeut. dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, aj.). Z pobytových sl. bude podporována odlehčovací služba.

Sociální práce v komunitě a komunitní centra: Projekty podporující komunitní sociální práci a komunitní centra s aktivitami, které mají sociální rozměr s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování osob. Aktivity musí být koordinovány kvalifikovaným sociálním pracovníkem, musí mít lokální charakter a reagovat na konkrétní problémy a potřeby osob z cílových skupin (aktivity mimo režim zákona 108/2006 Sb.).

Programy a činnosti na podporu sociálního začleňování: (mimo režim zákona 108/2006 Sb.): Preventivní programy a aktivity na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (programy prevence a řešení problému ve vyloučených lokalitách, aktivity na podporu mladých lidí při vstupu do samostatného života, osob s chronickým duševním onemocněním, osob ohrožených závislostmi, osob s ekonomickou nestabilitou, podpora mediace, neformální péče, sdílené péče, domácí paliativní péče, aj.). Aktivity přímé podpory osob ohrožených bezdomovectvím (práce s osobami ohroženými ztrátou bydlení). Podpora aktivit místních samospráv při zajištění činnosti soc. práce v obcích (obce I. stupně). Podpora musí mít vždy přímý dopad na cílovou skupinu osob (klientů). Procesy koordinace a síťování nemohou být podporovány samostatně, ale pouze ve vazbě na přímou práci s cílovými skupinami osob (klienty). Nejedná se o podporu projektů zaměřených na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb obcí / příp. akčních plánů (tj. zavádění, realizace, sledování a vyhodnocování procesů střednědobého plánování) a na procesy související s vytvářením sítí sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. síť sociálních služeb jako součást střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje).

Příjemci podpory:

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Nestátní neziskové organizace

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti

Příspěvkové organizace

Dobrovolné svazky obcí

MAS

Vzdělávací a poradenské instituce

Školy a školská zařízení

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

OSVČ

Profesní a podnikatelská sdružení

Sociální partneři

 

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2024
Ne Po Út St Čt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Log in

create an account