MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „MAS Podlipansko na období 20212027“ oznamuje Změny v 2. Výzvě k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura základních škol.

Popis změny: Posunutí termínu a času ze dne 9. 1. 2024 z 14,00 hod. na 30. 1. 2024 na 14,00 hod.

MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „MAS Podlipansko na období 20212027“ vyhlašuje 2. Výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura základních škol.

Číslo a název výzvy: 2. Výzva MAS Podlipansko - 1.3 Vzdělávání  - Podpora výstavby a modernizace školských zařízení

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "MAS Podlipansko na období 2021–2027“ vyhlašuje 2. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programus názvem "2. Výzva MAS Podlipansko – 1.3 Vzdělávání  - Podpora výstavby a modernizace školských zařízení" ve vazbě na 48. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)

Datum a čas vyhlášení výzvy:       10. 10. 2023 ve 14 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře žádosti:    10. 10. 2023 ve 14 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí:   30. 1. 2024 ve 14 hodin

Alokace výzvy: 9 000 000,- Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      500 000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  3 000 000,- Kč

 Příklady podporovaných aktivit:

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
• vnitřní konektivita škol;
• školní družiny a školní kluby;
• učebny neúplných škol;
• doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
-pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
- pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
- vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny,
- společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.
Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop)

Územní realizace:

Místo realizace se musí nacházet na území MAS Podlipanska vymezeném ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicemi území MAS jsou nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • Církve
 • Církevní organizace
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Školské právnické osoby
 • Ostatní právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Cílové skupiny:

Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:
• Rodiče
• Žáci
• Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
• Pedagogičtí pracovníci
• Nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ/VOŠ
• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
• Národnostní skupiny (zejména Romové)
• Uprchlíci
• Migranti

Forma a způsob podání Projektového záměru:

Vyplněný Projektový záměr, podepsaný oprávněnou osobou bude doručen do data stanoveného výzvou, spolu s přílohami do DATOVÉ SCHRÁNKY MAS Podlipanska
ID: hiusthz

Do datové schránky lze zasílat přílohy do velikosti 20 MB. Větší přílohy lze zaslat přes úschovnu, spolu se záměrem na email: kourimsko@podlipansko.cz. Odesláním Projektového záměru vyjadřuje žadatel, že uvedené údaje jsou pravdivé ke dni podání záměru.

Úplné znění tého výzvy a další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce naleznete zde.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce naleznete zde.

Interní postupy IROP naleznete zde.

Své projektové záměry doporučujeme předem konzultovat.

Seminář pro žadatele se uskuteční 2. 11. 2023 v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách od 15:30 do 17:15 hodin.

Hlásit se můžete do 1. 11. 2023 na e-mail: kourimsko@podlipansko.cz

Kateřina Hejduková - Projektová manažerka IROP

e-mail: kourimsko@podlipansko.cz
tel. 725 103 648


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

duben 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Log in

create an account